Covid Asistans

240.00

Kategoriler:

Ürün açıklaması

1 COVID 19 ANTIJEN (SÜRÜNTÜ) TESTİ Tüm Türkiye’de Yılda 1 kez ücretsiz
2 COVID ANTIKOR TESTİ Tüm Türkiye’de Yılda 1 kez ücretsiz
3 7/24 AMBULANS Tüm Türkiye’de Yılda 3 kez ücretsiz
4 7/24 DOKTOR DANIŞMA Telefonda sınırsız danışmanlık

Ek bilgi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
İşbu sözleşme (Satıcı) NRV Asistans Danışmanlık AŞ internet sitesi (www.axeadestek.com / Acente Platformu)
üzerinden asistans paketi satın almak isteyen ALICI ile arasında, aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak akdedilmiştir.
MADDE 2: KONU
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, http://www.axeadestek.com Acente Platformu üzerinden SATICI’nın
ALICI’ya sunacağı, asistans ürünlerine ilişkin teklif, sözleşme ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış
hizmetiyle ilgili tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilecek Faaliyetler çerçevesinde hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır.
ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup, kabul etttiğini onaylamadan, elektronik ortamda mesafeli olarak asistans ürünü
satın alım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.
ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu asistans paketinin temel
niteliklerini, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat ve iade koşullarını vb satışa konu
mal ile ilgili tüm ön bilgileri, “cayma” hakkını ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını
iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI
tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını
işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 3: SATIŞA KONU ASİSTANS PAKETİ, ÖDEME BİLGİLERİ
Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır. Satışa Konu Asistans Paketine ilişkin detaylar EK-1’de yer
almaktadır.
Ödeme Şekli: Sadece web pos üzerinden, Kredi Kartı ile yapılmaktadır.
Satın alınan asistans paketine dair sözleşme; SATICI tarafından ALICI’ya elektronik posta ile gönderilecektir.
ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı
sözleşmenin ulaşmaması durumunda ALICI, SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
MADDE 4: SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu sözleşme ALICI’nın seçtiği asistans paketine göre, yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.
Ödemenin yapıldığı günden itibaren 1 (bir) yıl boyunca geçerli olacaktır.
MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER
ALICI, NRV Asistans Danışmanlık AŞ internet sitesi (www.axeadestek.com Acente Platformu) üzerinden
sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerine, temel nitelikleri, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme
şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel
bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm
zararlardan ALICI sorumludur. ALICI, doğruluğu, güncelliği ve verdiği bilgilerin kendisine ait olduğu veya üçüncü
kişilere ait olmakla birlikte asistans ürünü satın alabilmek veya üçüncü kişileri lehdar olarak göstermek üzere
gerekli açık rızanın kendisi tarafından alınmış olduğunu, bu bilgilerle ilgili olarak bir ihlal ortaya çıkması ve
SATICI’nın bu ihlal nedeniyle bir zarar görmesi durumunda SATICI’nın zararlarını nakden ve defaten tazmin
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeye konu asistans ürününe ait korumanın başlamış sayılması
için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve
asistans paketine ait hizmet bedelinin, ALICI tarafından kredi kartı ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle asistans paketinin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, taraflar arasında
bir hizmet sözleşmesi kurulmamış olacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeye konu asistans
paketine ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin
farklı kişiler olmasından kaynaklanabilecek, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka
aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda
herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

ALICI, NRV Asistans Danışmanlık AŞ internet sitesi (www.axeadestek.com Acente Platformu) üzerinden kredi
kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa
etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü
masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü
talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’ya ait kredi kartının alıcının kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans
kuruluşunun prim bedelini SATICI’ya ödememesi halinde işbu sözleşme hükümlerini doğurmaya başlamayacak
ve kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
MADDE 6: CAYMA HAKKI
ALICI, asistans hizmetlerine ilişkin mesafeli sözleşmelerden 14 (on dört gün) içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için asistans
hizmetlerinin kullanılmamış olması gerekmektedir.
Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bütün şartlarının kâğıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı ile ALICI’ya verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması
durumunda, cayma hakkı süresi, tüketicinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar.
SATICI, cayma hakkı konusunda ALICI’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
MADDE 7: CAYMA HAKKININ KULLANIMI
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde, yazılı olarak SATICI’ya yöneltilmiş olması
yeterlidir.
Cayma hakkının kullanılmasında ALICI açık bir beyanda bulunmalıdır. SATICI, ALICI’nın formu doldurabilmesi
veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi
üzerinden tüketiciye cayma hakkı sunulması durumunda SATICI, ALICI’nın cayma taleplerinin kendisine
ulaştığına ilişkin teyit bilgisini, ALICI’ya derhal iletmek zorundadır.
MADDE 8: CAYMA HAKKINDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1 SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde,
9.uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri ALICI’ya iade etmekle
yükümlüdür.
8.2 SATICI, 8.1’de belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir
şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
8.3 ALICI’nın sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya
elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. SATICI, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda
yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
MADDE 9: CAYMA HAKKINDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1 ALICI, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sözleşme ve yan sözleşme
uyarınca ifa edilen hizmet bedelleri ile varsa bir kamu kurum veya kuruluşuna ya da üçüncü kişilere ödenmiş
olan masraflar ile mevzuat gereği ödenmesi zorunlu olan bedelleri SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu süre
içinde ALICI’nın gerekli iade ve ödemeleri yapmaması halinde sözleşmeden caymadığı kabul edilir. Ödenmesi
gereken bedel sözleşmede öngörülen hizmetin toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin ifa edilen payına
düşen miktarını aşamaz ve herhangi bir şekilde cezai şart olarak yorumlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasında
diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklıdır.
MADDE 10: CAYMA HAKKININ KULANIMININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, varsa yan sözleşme de, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme
yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.
SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile derhal bildirir.
MADDE-11 CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI
ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
• Bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma
hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
• Diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçerlilik süresi bir aydan az olan
seyahat, bagaj sigortası poliçeleri veya benzeri kısa süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler.
• ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine taraflarca tamamen ifa edilmiş olan
sözleşmeler.

• Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen
veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra ambalaj, bant,
mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların
teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün
olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin
sözleşmeler, abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine
ilişkin sözleşmeler, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama,
yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin
sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi
mallara ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan
hizmetlere ilişkin sözleşmelerdir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri:
Telefon : 0850 311 59 30
Eposta : musterihizmetleri@axeadestek.com

MADDE-12 YETKİLİ MAHKEME
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında
belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin
elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ekleri elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

EK-1 KVKK BİLDİRİMİ
İşbu sözleşme eki, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ekleri elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.
NRV Asistans Danışmanlık Hizmetleri AŞ Bundan sonra anılacağı şekliyle AXEA; her türlü kişisel verinin mümkün
olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesi bilinci ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla,
kişisel verileri aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.
Kanun kapsamında, veri işleme; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla kişisel verileri elde etme, kaydetme, saklama,
güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi
konularda, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları: Yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ve
sunulan hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında işlenebilecektir. "Kişisel ve Özel
Nitelikli Veriler" Axea ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve
mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir. Kişisel veriler;

– İşbu sözleşmedeki ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi,
-Asistans şirketlerinin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
– Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için, gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin
sigortalıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
– İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
-Asistans Şirketi tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
-Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme (şikayet yönetimi süreçleri,
itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, maliişler,denetimv.b.),
-Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla,KVK
Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verileri işbu sözleşme
kapsamında veya fiziksel mekânlar vb kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

İşbu sözleşme kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde, yukarıda bahsi geçen amaçla elde edilen genel ve özel
nitelikli kişisel veriler aşağıdaki gibidir:
Ad, soyad, TCKN, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici TCKN, doğum yeri ve tarihi,
medeni haliniz, cinsiyet..vb kimlik veriler,adres, Telefon numarası, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim
verileri, Araç plaka bilgileri, Hizmetleri değerlendirmek amacı ile sigortalının paylaştığı yanıt &yorumlar,kredi
kartı bilgileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet, ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen
bilgilerin paylaşılması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Satış ve Destek bölümleri
tarafından kimliğinizin teyit edilmesi, Firma Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
İnsan Kaynakları tarafından çalışanlara eğitim verilmesi,
Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, Bilgi
Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Mali İşler
bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, Mali İşler bölümleri tarafından
anlaşmalı olan kurumlarla sigortalının ilişkisinin teyit edilmesi,
Destek ve Satış bölümleri tarafından hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikâyete cevap verilebilmesi,
Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve
idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve
soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair
mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket
yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile; Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı
alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve
benzeri),SGK,Emniyet Genel Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Adli makamlar, Yetki vermiş
olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil
olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
Hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv
hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için firmamıza yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.)
ile KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
paylaşılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN İZNİNİZ
Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile satın aldığım Asistans Paketine dair her türlü kişisel olan
olmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair
kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları
tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından,
gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmem için, gerek
ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve
üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni
durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler,
fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi, şifre
hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile
temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında
yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması,
güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı,
(yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda
bilgilenmiş olarak, açıkca izin (rıza-onay) veriyorum.
ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN İZNİNİZ
Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve
pazarlama amacıya, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz

(Axea) NRV Asistans Danışmanlık AŞ’e, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online
reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer
kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için
açıkca izin ve onay veriyorum.
Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj
göndereceğiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek
elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar
gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).

EK-2 COVID ASİSTANS PAKETİ
İşbu sözleşme eki, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ekleri elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.
A) Tanımlar:
Poliçe: Sigortalının satın aldığı sigorta poliçesi.
Sigorta Şirketi: Sigortalının poliçesini satın aldığı şirket.
Asistans Paketi: Müşterinin satın aldığı sigorta poliçesinin yanında, isteğe bağlı olarak, http://www.axeadestek.com
acente portalı üzerinden acentesi aracılığı ile,ödemesini yaparak satın aldığı, E. Maddesinde detayları belirtilen
Covid Asistans Hizmetleri.
Asistans Firması: NRV Asistans Danışmanlık AŞ (Axea) firması.
Müşteri/Sigortalı: Bir sigorta şirketinden Sigorta poliçesi satın almış ve isteğe bağlı olarak, hizmet bedelini
ödeyerek, işbu sözleşmede detayları yazılı asistans paketini satın almış kişi.
Hizmet Hattı: İşbu sözleşmede belirtilen asistans hizmetlerini sağlayan, 0850 311 59 30 nolu müşteri iletişim
hattı.
B) Kapsam: İşbu sözleşme, müşterinin isteğe bağlı olarak, http://www.axeadestek.com acente portalı
üzerinden acentesi aracılığı ile, hizmet bedelini ödeyerek satın aldığı COVID ASİSTANS Paketinin
kapsamı, hizmetin veriliş detayları ve hizmet sağlayıcısı asistans şirketlerinin ve müşterinin hak ve
yükümlülüklerini kapsamaktadır.
C) Coğrafi Kapsam: İşbu sözleşmede bahsi geçen tüm hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
geçerlidir.
D) Operasyonel İşleyiş:
Müşterinin işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetlere ihtiyaç duyması durumunda, 7/24, 0850 311 59 30 nolu
hizmet merkezini arayarak hizmet talebini iletmesi gerekmektedir.
Müşterinin asistans hizmetlerinde faydalanabilmesi için, hizmet paketine ilişkin ödemeyi yapmış olması
zorunludur. Hizmet talebi sırasında, aşağıdaki bilgileri iletmesi gerekmektedir.
– Ad Soyad
– TCKN
– Telefon
– Poliçe No
– İl, İlçe, Adres
Sistem üzerinde, aktif asistans paketi görüntülenemeyen müşterilerin hizmet talebi rededilecek olup,
müşterinin yeniden asistans paketini aktive etmek ya da yeni paket almak istemesi durumunda, acentesi ile
iletişime geçmesi önerilecektir.

E) Hizmetler:
E.1 COVID ANTIJEN TESTI (SÜRÜNTÜ) UYGULAMASI:
Covid Antijen Test Kiti, müşterinin adresine ödemeli kargo gönderilmekte ve test, kit içinde yer alan talimatlara
bağlı olarak müşterinin kendisi tarafından yapılmaktadır. Hizmet yılda 1 kez ücretsiz olarak sağlanmakta olup,
kargo ücreti müşteriye aittir. Test Kitini kullanmak isteyen müşteri, Hizmet merkezi Numarasını arayarak hizmet
talebini ve açık adresini bildirmelidir.
SARS-CoV-2 Ag Rapid Test Kit, insan burun ve boğaz sürüntü örneklerindeki koronavirüs antijenlerinin kalitatif
tayini için kullanılan immünokromatografik testtir.

Test kiti sadece insan burun ve boğaz sürüntü örnekleri kullanılarak yapılabilir. Numuneler alındıktan sonra
mümkün olan en kısa sürede kullanılmalıdır. Örnekler inaktive edilmemelidir. Çok uzun süre bekletilmiş veya
kontamine olmuş örnekleri kullanılmaz. Bulaşıcılık riskinden ötürü uygun biyogüvenlik önlemleri alınmış
laboratuvar ve kabin içinde çalışma yapılmaktadır. Covid-19 kapsamında laboratuvar biyogüvenliği ile ilgili
ulusal yönergeler ve yerel düzenleyici gereklilikler ve rehberler her durumda takip edilmelidir.
ÖZEL ŞARTLAR
• Testlerin tutarlılığı örnek toplama sürecine bağlıdır. Numunenin yanlış toplanması, numunenin yanlış
taşınması ve depolanması veya numunenin dondurulması ve çözülmesi test sonuçlarını etkileyebilir.
• Tüm hastaların örnekleri için bulaşıcılık riski dikkate alınmalıdır. Mikrobiyolojik tehlikelere karşı konulmuş
kurallara uyulmalı ve kullanılmış numunelerin doğru bir biçimde atılması ile ilgili standart prosedürler
takip edilmelidir.
• Bu test sadece 2019-nCoV antijenlerinin insan nazofaringeal sürüntü örneğindeki ve orofaringeal sürüntü
örneğindeki kalitatif tespitini sağlar. Numunelerdeki toplam antijen içeriği miktarını saptayamaz.
• Tüm teşhis kitlerinde olduğu gibi, unutulmamalıdır ki teşhis sadece tek bir test sonucuna dayandırılamaz.
Teşhiste kesin sonuca ancak bir uzmanın tüm klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirmesi sonucunda
ulaşılabilir. Değerlendirmeler RT- PCR sonuçları, klinik semptomlar, salgın durumu ve diğer klinik veriler
göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.
• Sürüntüler sadece kit içeriğindeki ekstraksiyon reaktifleri kullanıldığında optimum sonuç verir. Başka bir
reaktif kullanılması yanlış sonuç verebilir.
• Enfeksiyonun erken safhalarında test sonucu düşük 2019- nCoV antijen seviyesi veya antijenin numunede
oluşmamasına bağlı olarak negatif sonuç verebilir.
• Olumsuz bir sonuç, SARS-CoV-2 (COVID-19) enfeksiyonu olasılığını yok etmez. Pozitif sonuç doğrulanmış
bir tanı olarak alınamaz. Değerlendirmeler klinik semptomlar ve diğer tanı yöntemleri göz önünde
bulundurularak yapılmalıdır.
• Numuneler alındıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanılmazsa hassaslık azalabilir.
• SARS ile COVID-19 içerdiği N proteinin yüksek homolojiye sahip olması nedeniyle çapraz reaksiyonlar
olabilir.
• Açağıdaki olasılıklar yanlış negatif sonuca neden olur:
Uygunsuz örnek alınması, kit içeriğinden farklı bir reaktif kullanılması,
numunenin toplandıktan çok uzun süre sonrası kullanımı (yarım saatten uzun),
yıkanmış sürüntüye eklenen solüsyon hacminin çok fazla olması, yıkama işleminin test protokülüne
uymaması,numunedeki düşük virus titresi gibi olasılıklar yanlış negatif sonuca neden olur.
Viral genlerdeki mutasyonlar, antijen epitopunda değişime neden olabilir. Bu da yanlış negatif sonuca
neden olur.
• Aşağıdaki olasılıklar yanlış pozitif sonuca neden olur:
Uygunsuz örnek alınması, kit içeriğinden farklı bir reaktif kullanılması,
yıkama içleminin test protokülüne uymaması gibi olasılıklar yanlış pozitif sonuca neden olur. Örneklerin
çapraz kontaminasyonları yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.
• Klinik belirtiler devam ettiği halde test negatif sonuç veriyorsa, diğer klinik yöntemler kullanılarak ilave
testler yapılması tavsiye edilir. Negatif sonuç hiç bir şekilde koronavirüs ihtimali olmadığı anlamına
gelmez.
Test sonuçlarını etkileyebilecek hasta ve test koşullarına bağlı çok fazla bileşen olabileceğinden sonuçlardan
hiçbir şekilde asistans şirketi sorumlu tutulamaz.
Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda, 1 adet Antikor testi yerine 2 adet Covid Antijen Testi kullanabilir.
Bu durumda, 1 adet Antikor testi hakkı kullanılmış sayılacaktır.

E.2 ANTIKOR TESTI UYGULAMASI:
Antikor Test Kiti, müşterinin Adresine ödemeli kargo gönderilmekte ve test, kit içinde yer alan talimatlara bağlı
olarak müşterinin kendisi tarafından yapılmaktadır. Hizmet yılda 1 kez ücretsiz olarak sağlanmakta olup, kargo
ücreti müşteriye aittir. Test Kitini kullanmak isteyen müşteri, Hizmet merkezi Numarasını arayarak hizmet
talebini ve açık adresini bildirmelidir.
SARS-CoV-2 IgM / IgG Antikor Testi, insan serumu, plazma veya tam kandaki koronavirüsü hastalığının IgG ve
IgM antikorlarının saptanması için hızlı, kalitatif, immünokromatografik bir testtir.

Bu test, bir IgG bileşeni ve bir IgM bileşeni olmak üzere iki bileşenden oluşur. IgG bileşeni için, IgG test
bölgesinde anti-insan IgG kaplanır. Test sırasında; numune, test kasetindeki koronavirüs antijen kaplı
parçacıklar ile reaksiyona girer. Karışım daha sonra kılcal etki ile membran üzerinde kromatografik olarak yukarı
doğru hareket eder ve IgG test bölgesinde anti-insan IgG ile reaksiyona girer. Örnek, saptanabilir seviyede
koronavirüse karşı IgG antikorları içeriyorsa, IgG test bölgesinde renkli bir çizgi görünecektir. IgM bileşeni için,
IgM test bölgesinde anti-insan IgM kaplanır. Test sırasında, numune anti-insan IgM ile reaksiyona girer. Örnek,
saptanabilir seviyede koronavirüse karşı IgM antikorları içeriyorsa, test kasetindeki anti-insan IgM ve
koronavirüs antijen kaplı parçacıklar ile reaksiyona girer ve bu kompleks, anti-insan IgM tarafından yakalanarak
IgM test hattı bölgesinde renkli bir çizgi oluşturur. Örnek koronavirüse karşı antikor içermiyorsa, test çizgisi
bölgelerinin hiçbirinde renkli çizgi oluşmaz ve bu negatif sonuç anlamına gelir. Testin işlevselliğini kontrol amaçlı
olarak uygun miktarda örneğin kullanıldığı ve membranda sıvının ilerlediğini teyit etmek üzere “C” kontrol
alanında daima renkli bir çizgi oluşacaktır.

1. Sadece profesyonel ve vücut dışı teşhis amaçlı kullanılır.
2. Testi kullanmadan önce bu kılavuzunun tamamen ve dikkatlice okunması gerekmektedir. Doğru sonuçlar elde etmek için
talimatlara tam olarak uyulmalıdır.
3. Son kullanma tarihi geçmiş test kitleri kullanılmaz. Test tek kullanımlıktır, kesinlikle tekrar kullanılmaz.
4. Test kiti kullanılıncaya kadar orijinal ambalajında tutulmalıdır.
5. Test kiti kullanılırken tek kullanımlık eldiven kullanılması gerekmektedir.
6. Her örnek için yeni bir damlalık kullanınız.
7. Testi, elektrikli fan veya yoğun çalışan klima gibi güçlü hava akışı olan bir odada yapmayın. Kullanıcılar test ve sonuç
yorumlama için test prosedür talimatlarına tam olarak uymalıdır.
8. Hemolizli kan örneğini teste uygulamayın.
9. Testin yanlış sonuç vermesini önlemek için lipemi, hemoliz veya bulanıklık gösteren serum örneklerini kullanmayın.
10. Bu test FDA tarafından incelenmemiştir.
11. Olumsuz sonuçlar, özellikle virüsle temas eden kişilerde SARS-CoV-2 enfeksiyonu olasılığını yok etmez. Bu bireylerde
moleküler tanı yapan ek takip testi gereklidir.
12. Antikor testinden elde edilen sonuçlar, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun tanısında veya enfeksiyon durumunu belirlemede
tek temel olarak kullanılmamalıdır.
13. Koronavirüs HKU1, NL63, OC43 veya 229E gibi SARS-CoV-2 olmayan koronavirüs suşlarının, geçmiş veya şimdiki
enfeksiyonundan kaynaklanan pozitif sonuç oluşabilir.
14. Kan bağışı tarama testi olarak kullanılmaz.
15. Tüm teşhis kitlerinde olduğu gibi, unutulmamalıdır ki teşhis sadece tek bir test sonucuna dayandırılamaz. Teşhiste kesin
sonuca ancak bir uzmanın tüm klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirmesi sonucunda ulaşılabilir.
16. Klinik belirtiler devam ettiği halde test negatif sonuç veriyorsa, diğer klinik yöntemler kullanılarak ilave testler yapılması
tavsiye edilir. Negatif sonuç hiç bir şekilde koronavirüs ihtimali olmadığı anlamına gelmez.

Müşteri tarafından talep edilmesi durumunda, 1 adet Covid Antijen Testi yerine 2 adet antikor testi kullanabilir.
Bu durumda, 1 adet Covid Antijen testi hakkı kullanılmış sayılacaktır.
Hizmet tüm Türkiye'de sunulmaktadır.

E.3 AMBULANS HİZMETİ
Müşterinin Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımladığı acil durum kriterleri kapsamındaki, ani hastalığı veya
yaralanması durumunda, Asistans Firması tarafından, kara ambulansı ile, en yakın tıbbi merkeze nakli sağlanır
ve gerekli tüm giderler karşılanır.
Hizmet şehir içi transferleri karşılamakta olup, sözleşme süresi içinde maksimum 3 defa ve her bir olay için 350
TL (kdv dahil) olarak ücretsiz olarak karşılanmaktadır. Hizmet bedelinin 350 TL (Kdv dahil) üzerinde tutması
durumunda, fark ücreti müşteri tarafından, ambulans şirketine ödenecektir.
• Hastaneye Nakil: En yakın hastane veya sağlık kurumuna kara ambulansı ile naklini sağlanır.
•Bir Hastaneden Diğerine Nakil: Müşterinin yatmakta olduğu hastanenin tıbbi yeterliliği olmaması ve bu
durumun doktor raporu ile belgelenmesi durumunda, şehir içindeki en yakın hastaneye transferi sağlanır.
Müşterinin rahatsızlığının teminat dışı kalan hallerde olması, yani Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı acil
durum kriterleri dışında olmasına rağmen, müşterinin yine de ambulans transferi istemesi durumunda, ücreti
kendisi tarafından karşılanmak koşulu ile, organizasyon hizmeti ‘indirimli’ olarak sağlanacaktır.

Ambulans hizmetinde hizmet hattı dışında, müşterinin bağımsız olarak yaptığı organizasyonlar için ücret iadesi
talep etme hakkı bulunmamaktadır.
Hizmet tüm Türkiye'de sunulmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütünün tanımladığı Acil Durum Kriterleri aşağıdaki gibidir:
1. Suda Boğulma 2. Trafik Kazası 3. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, vb 4. İntihar Girişimi 5.
Tecavüz 6. Yüksekten Düşme 7. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması 8. Elektrik Çarpması 9. Donma, Soğuk Çarpması
10. Isı Çarpması 11. Ciddi Yanıklar 12. Ciddi Göz Yaralanmaları 13. Zehirlenmeler 14. Ciddi Alerji, Anaflaktik
Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon
düşmesi durumları. 15. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve
her türlü omurga kırıkları. 16. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen
durum. 17. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi
bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi. 18.
Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri 19. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum 20. Ani Felçler 21. Ciddi
Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle
kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması. 22. Yüksek Ateş: Zehirlenme,
infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim
bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 C ve üzeridir) yükselmesi. 23. Diabetik ve Üremik
Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve bölerek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam
bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar. 24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı 25.
Akut Batın: Mide, barsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb.
gibi acil müdahale gerektiren durumlar. 26. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan,
hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar. 27. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi
fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi,
infektif hastalıklar. 28. Renal Kolik: Böbrek taşlarının yol açtığı, ilerlemesi durumunda idrar yolu ya da böbrek
hasarına yol açabilecek şiddetli ağrı oluşturan durum. 29. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan
nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar. 30. Migren ve/veya Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları 31.
Yeni Doğan Komaları 32. Başlamış Doğum Faaliyeti (Su Kesesinin Boşalması)
E.4 TELEFONDA 7/24 TIBBİ DANIŞMANLIK :
Müşteri ihtiyaç duyduğu her an, 7/24 Hizmet Merkezi’ni arayarak bir hekimle görüşerek danışmanlık alabilir.
Hekimler tarafından, karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede
bulunulur ancak tanı konmaz, reçete yazılmaz, ilaç önerilmez. Hizmet muayene değil, danışmanlık hizmeti
kapsamındadır.
Hizmet tüm Türkiye'de sunulmaktadır.
F) ÖZEL ŞARTLAR
1. Hizmet talebi halinde Asistans firmasının sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden müşterinin poliçesinin bağlı
olduğu sigorta genel ve özel şartlarında yazılı yükümlülerini yerine getirmesi şartı ile geçerlidir.
2. Müşteri işbu sözleşme kapsamındaki talebi için;
a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır,
b. İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için en kısa sürede Hizmet Hattına ulaşacaktır.
c. Hizmet Hattına hizmetin sağlanması için gerekli tüm bilgileri temin edecektir.
d. Müşteri, Asistans Firması adına üçüncü Şahıslara hiçbir ödeme taahhüdünde bulunmayacaktır.
e. Asistans firması işbu sözleşmede yazılı olmayan geri ödeme taleplerinden sorumlu değildir.
f. Asistans firması, eğer müşterinin aynı şartları kapsayan ve bu sözleşmeden daha önce tanzim edilmiş ve halen yürürlükte
bulunan başka Poliçesinin var olduğu durumlarda işbu sözleşmede yazılı hiçbir hizmet ya da maliyetten sorumlu
olmayacaktır.
h) Asistans firması, hizmet vermek durumunda olduğu zaman olağandışı iklim koşulları, hizmetin ulaştırılacağı yerin sosyal,
ekonomik ve güvenlik şartları gibi hizmetin sağlanmasını güçleştiren şartlarda, hizmetin sağlanması için elindeki imkanlar
ölçüsünde azami çabayı gösterecektir.
3. Talep işbu sözleşme kapsamında yer alan coğrafi bölge dışındaysa hizmet verilemez.
4.Hizmetlerin, işbu sözleşmede yer alan hizmet limitleri aşan kısmı müşteri tarafından karşılanacaktır.
5.Hizmet talebinin işbu sözleşmede yer alan hizmet koşullarının kapsamı dışında kaldığı durumlarda, müşterinin talebi ile
yapılan organizasyonlarda ortaya çıkan hizmet bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
6. Sigortalının, doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları geri alma hakkı olmayacaktır.
7. Hukuki kurallara ve ahlaki prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerinin rededilme hakkı saklıdır.

8. Asistans firması, hizmet verdiği durumlarda verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur; hizmetlerin verilişinden önce veya
sonra meydana gelmiş hasarlardan sorumlu tutulamaz.
9. Sigortalının poliçesinde, işbu sözleşmeden bahsi geçen hizmetlerin yer alması durumunda, Asistans Paketi devreye
girmeyecektir. Sigortalının poliçedeki asistans haklarını kullanması ve teminat limitlerini doldurması akabinde, işbu
sözleşmede yer alan asistans hizmetlerini kullanabilecektir.
10. Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar sonucu yapılacak hizmet talepleri kapsam dışıdır:
a) Kötü niyetli eylemler, isyan, iç savaş, yabancı düşman hareketleri vb olaylar sonucu doğan kazalar,
b) Afet ve çevresel kazalar,
c) Kasten veya Sigortalı’nın bir suça iştiraki veya hileli hareketleri,
d) Her türlü araba yarışına, ralli..vb denemelere veya gösterilere iştirak,
e) Sigortalı’nın herhangi bir kavga / dövüşe karışması.
f) Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen iyonizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı
nükleer bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak
ileri gelen zararlar
g) Mahalli mercilerin izin vermediği süreç dahilindeki müdahaleler.
h) Olağandışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamaları.
j) Araç sürücüsünün aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
k) Kaza ve arızaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakım için geçen süreler.
l) Aracın taşıma kapasitesine ve yük kurallarına uymaması sebebiyle oluşan zararlar
11. İşbu sözleşme kapsamındaki tüm hizmetler yalnızca Müşteri/Sigortalı yani sözleşmede ALICI olarak gözüken kişilerce
kullanılabilir. Hiçbir hak, sigortalı/müşteri tarafından başkalarına devredilemez.