Trafik İkame Araç Asistans

160.00

Kategoriler:

Ürün açıklaması

1 İKAME ARAÇ Çok taraflı trafik çarpışma hasarlarında sigortalının aracına gelen zarar için net hasar sorumluluk tutarının 1500 TL’yi geçmesi halinde, Yılda 1 defa max 7 gün ücretsiz ikame araç

Ek bilgi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR
İşbu sözleşme (satıcı) NRV Asistans Danışmanlık AŞ internet sitesi (www.axeadestek.com / Acente Platformu)
üzerinden asistans paketi satın almak isteyen ALICI ile arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dahilinde Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak akdedilmiştir.
MADDE 2: KONU
İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, http://www.axeadestek.com Acente Platformu üzerinden SATICI’nın
ALICI’ya sunacağı, asistans ürünlerine ilişkin teklif, sözleşme ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış
hizmetiyle ilgili tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında değerlendirilecek Faaliyetler çerçevesinde hak ve yükümlülüklerini
kapsamaktadır.
ALICI, işbu sözleşmeyi okuyup, kabul etttiğini onaylamadan, elektronik ortamda mesafeli olarak asistans ürünü
satın alım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.
ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu asistans paketinin temel
niteliklerini, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatını, ödeme şeklini, teslimat ve iade koşullarını vb satışa konu
mal ile ilgili tüm ön bilgileri, “cayma” hakkını ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını
iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde SATICI
tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını
işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 3: SATIŞA KONU ASİSTANS PAKETİ, ÖDEME BİLGİLERİ
Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.
Satışa Konu Asistans Paketine ilişkin detaylar EK-1’de yer almaktadır.
Ödeme Şekli: Sadece web pos üzerinden, Kredi Kartı ile yapılmaktadır.
Satın alınan asistans paketine dair sözleşme; SATICI tarafından ALICI’ya elektronik posta ile gönderilecektir.
ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı
sözleşmenin ulaşmaması durumunda ALICI, SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
MADDE 4: SÖZLEŞME TARİHİ
İşbu sözleşme ALICI’nın seçtiği asistans paketine göre, yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.
Ödemenin yapıldığı günden itibaren 1 (bir) yıl boyunca geçerli olacaktır.
MADDE 5: GENEL HÜKÜMLER
ALICI, NRV Asistans Danışmanlık AŞ internet sitesi (www.axeadestek.com Acente Platformu) üzerinden
sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerine, temel nitelikleri, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme
şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel
bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm
zararlardan ALICI sorumludur. ALICI, doğruluğu, güncelliği ve verdiği bilgilerin kendisine ait olduğu veya üçüncü
kişilere ait olmakla birlikte asistans ürünü satın alabilmek veya üçüncü kişileri lehdar olarak göstermek üzere
gerekli açık rızanın kendisi tarafından alınmış olduğunu, bu bilgilerle ilgili olarak bir ihlal ortaya çıkması ve
SATICI’nın bu ihlal nedeniyle bir zarar görmesi durumunda SATICI’nın zararlarını nakden ve defaten tazmin
edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeye konu asistans ürününe ait korumanın başlamış sayılması
için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve
asistans paketine ait hizmet bedelinin, ALICI tarafından kredi kartı ile ödenmiş olması şarttır.
Herhangi bir nedenle asistans paketinin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, taraflar arasında
bir hizmet sözleşmesi kurulmamış olacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeye konu asistans
paketine ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin
farklı kişiler olmasından kaynaklanabilecek, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka
aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda
herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

ALICI, NRV Asistans Danışmanlık AŞ internet sitesi (www.axeadestek.com Acente Platformu) üzerinden kredi
kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa
etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü
masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü
talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’ya ait kredi kartının alıcının kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans
kuruluşunun prim bedelini SATICI’ya ödememesi halinde işbu sözleşme hükümlerini doğurmaya başlamayacak
ve kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.
MADDE 6: CAYMA HAKKI
ALICI, asistans hizmetlerine ilişkin mesafeli sözleşmelerden 14 (on dört gün) içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için asistans
hizmetlerinin kullanılmamış olması gerekmektedir.
Cayma hakkı süresi, sözleşmenin kurulduğu tarihte başlar. Ancak sözleşmenin bütün şartlarının kâğıt üzerinde
veya kalıcı veri saklayıcısı ile ALICI’ya verildiği tarihin sözleşmenin kurulduğu tarihten daha sonra olması
durumunda, cayma hakkı süresi, tüketicinin sözleşmenin bütün şartlarını edindiği tarihten itibaren başlar.
SATICI, cayma hakkı konusunda ALICI’nın bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.
MADDE 7: CAYMA HAKKININ KULLANIMI
Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde, yazılı olarak SATICI’ya yöneltilmiş olması
yeterlidir.
Cayma hakkının kullanılmasında ALICI açık bir beyanda bulunmalıdır. SATICI, ALICI’nın formu doldurabilmesi
veya cayma beyanını gönderebilmesi için internet sitesi üzerinden seçenek de sunabilir. İnternet sitesi
üzerinden tüketiciye cayma hakkı sunulması durumunda SATICI, ALICI’nın cayma taleplerinin kendisine
ulaştığına ilişkin teyit bilgisini, ALICI’ya derhal iletmek zorundadır.
MADDE 8: CAYMA HAKKINDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1 SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde,
9.uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri ALICI’ya iade etmekle
yükümlüdür.
8.2 SATICI, 8.1’de belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir
şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
8.3 ALICI’nın sözleşmenin kurulmasına dair kabul beyanı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fiziki veya
elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. SATICI, cayma hakkının iletilmesi ile fiziki veya elektronik ortamda
yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
MADDE 9: CAYMA HAKKINDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1 ALICI, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sözleşme ve yan sözleşme
uyarınca ifa edilen hizmet bedelleri ile varsa bir kamu kurum veya kuruluşuna ya da üçüncü kişilere ödenmiş
olan masraflar ile mevzuat gereği ödenmesi zorunlu olan bedelleri SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu süre
içinde ALICI’nın gerekli iade ve ödemeleri yapmaması halinde sözleşmeden caymadığı kabul edilir. Ödenmesi
gereken bedel sözleşmede öngörülen hizmetin toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin ifa edilen payına
düşen miktarını aşamaz ve herhangi bir şekilde cezai şart olarak yorumlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasında
diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklıdır.
MADDE 10: CAYMA HAKKININ KULANIMININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ
ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde, varsa yan sözleşme de, herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme
yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.
SATICI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye yazılı olarak veya kalıcı
veri saklayıcısı ile derhal bildirir.
MADDE-11 CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI
ALICI, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:
• Bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu
değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
• Diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçerlilik süresi bir aydan az
olan seyahat, bagaj sigortası poliçeleri veya benzeri kısa süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler.
• ALICI’nın cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine taraflarca tamamen ifa edilmiş
olan sözleşmeler.

• Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk
bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden
sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve
hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra başka ürünlerle
karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, malın tesliminden
sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda
sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, abonelik sözleşmesi
kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecekiçecek

tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin
sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen
gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile
ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerdir.
Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri:
Telefon : 0850 311 59 30
Eposta : musterihizmetleri@axeadestek.com

MADDE-12 YETKİLİ MAHKEME
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında
belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin
elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ekleri elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.

EK-1 KVKK BİLDİRİMİ
İşbu sözleşme eki, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ekleri elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.
NRV Asistans Danışmanlık Hizmetleri AŞ Bundan sonra anılacağı şekliyle AXEA; her türlü kişisel verinin mümkün
olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesi bilinci ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla,
kişisel verileri aşağıda belirtilen çerçevede işlemektedir.
Kanun kapsamında, veri işleme; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla, otomatik olmayan yollarla kişisel verileri elde etme, kaydetme, saklama,
güncelleme, sınıflandırma, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşma veya onlara devretme gibi
konularda, veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Ve İşleme Amaçları: Yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ve
sunulan hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında işlenebilecektir. "Kişisel ve Özel
Nitelikli Veriler" Axea ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve
mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilecektir. Kişisel veriler;
– İşbu sözleşmedeki ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi,
-Asistans şirketlerinin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
– Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için, gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin
sigortalıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
– İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
-Asistans Şirketi tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,
-Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme (şikayet yönetimi süreçleri,
itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, maliişler,denetimv.b.),
-Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla,KVK
Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verileri işbu sözleşme
kapsamında veya fiziksel mekânlar vb kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde edilmektedir.

İşbu sözleşme kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde, yukarıda bahsi geçen amaçla elde edilen genel ve özel
nitelikli kişisel veriler aşağıdaki gibidir:
Ad, soyad, TCKN, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici TCKN, doğum yeri ve tarihi,
medeni haliniz, cinsiyet..vb kimlik veriler,adres, Telefon numarası, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim
verileri, Araç plaka bilgileri, Hizmetleri değerlendirmek amacı ile sigortalının paylaştığı yanıt &yorumlar,kredi
kartı bilgileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel veriler ile özel nitelikli kişisel veriler KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet, ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen
bilgilerin paylaşılması, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Satış ve Destek bölümleri
tarafından kimliğinizin teyit edilmesi, Firma Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
İnsan Kaynakları tarafından çalışanlara eğitim verilmesi,
Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, Bilgi
Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Mali İşler
bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, Mali İşler bölümleri tarafından
anlaşmalı olan kurumlarla sigortalının ilişkisinin teyit edilmesi,
Destek ve Satış bölümleri tarafından hizmetlere ilişkin her türlü soru ve şikâyete cevap verilebilmesi,
Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve
idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve
soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI: Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair
mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket
yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile; Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı
alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve
benzeri),SGK,Emniyet Genel Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Adli makamlar, Yetki vermiş
olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil
olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
Hizmetlerinden faydalanılan veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv
hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için firmamıza yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.)
ile KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN İZNİNİZ
Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile satın aldığım Asistans Paketine dair her türlü kişisel olan
olmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için lüzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair
kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları
tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından,
gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmem için, gerek
ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve
üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile isim, soy isim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni
durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler,
fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi, şifre
hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile
temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında
yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması,
güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı,
(yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda
bilgilenmiş olarak, açıkca izin (rıza-onay) veriyorum.

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN İZNİNİZ
Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve
pazarlama amacıya, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz
(Axea) NRV Asistans Danışmanlık AŞ’e, tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online
reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer
kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için
açıkca izin ve onay veriyorum.

Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj
göndereceğiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek
elektronik iletilerimizde belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar
gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).

EK-2 TRAFİK İKAME ARAÇ ASİSTANS PAKETİ
İşbu sözleşme eki, Mesafeli Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
İşbu mesafeli satış sözleşmesi ve ekleri elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.
A) Tanımlar:
Poliçe: Müşterinin satın aldığı sigorta poliçesi.
Sigorta Şirketi: Müşterinin poliçesini satın aldığı şirket.
Asistans Paketi: Müşterinin satın aldığı sigorta poliçesinin yanında, isteğe bağlı olarak, acentesi aracılığı ile,
http://www.axeadestek.com sitesi üzerinden ödemesini yaparak satın aldığı, E. Maddesinde detayları belirtilen
Trafik İkame Araç Asistans Hizmetleri.
Asistans Firması: NRV Asistans Danışmanlık AŞ (Axea) firması.
Müşteri: Bir sigorta şirketinden sigorta poliçesi satın almış ve isteğe bağlı olarak, hizmet bedelini ödeyerek, işbu
sözleşmede detayları yazılı asistans paketini satın almış kişi.
Hizmet Merkezi: İşbu sözleşmede belirtilen asistans hizmetlerini sağlayan, 0850 311 59 30 nolu müşteri iletişim
hattı.
B) Kapsam: İşbu sözleşme, Trafik poliçesi satın alan sigortalının, isteğe bağlı olarak,
http://www.axeadestek.com acente portalı üzerinden acentesi aracılığı ile, hizmet bedelini ödeyerek satın
aldığı TRAFİK İKAME ARAÇ ASİSTANS Paketinin kapsamı, hizmet veriliş detayları ve hizmet sağlayıcısı
asistans şirketlerinin ve sigortalıların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
C) Coğrafi Kapsam: İşbu sözleşmede bahsi geçen tüm hizmetler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
geçerlidir.
D) Operasyonel İşleyiş:
Müşterinin işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetlere ihtiyaç duyması durumunda, 7/24, 0850 311 59 30 nolu
hizmet merkezini arayarak hizmet talebini iletmesi gerekmektedir.
Müşterinin asistans hizmetlerinde faydalanabilmesi için, hizmet paketine ilişkin ödemeyi yapmış olması
zorunludur. Hizmet talebi sırasında, aşağıdaki bilgileri iletmesi gerekmektedir.
– Ad Soyad
– TCKN
– Telefon
– Poliçe No
– Araç Plaka No
Sistem üzerinde, aktif asistans paketi görüntülenemeyen müşterilerin hizmet talebi rededilecek olup,
müşterinin yeniden asistans paketini aktive etmek ya da yeni paket almak istemesi durumunda, acentesi ile
iletişime geçmesi önerilecektir.

E) Hizmetler:
İKAME ARAÇ:
İkame Araç Hizmeti, Müşteri tarafından 0850 311 59 30 nolu Hizmet Merkezinin aranarak hizmet talebi
oluşturması ön koşulu ile, Trafik Sigortası kapsamında değerlendirilebilecek 2 veya çok taraflı hasarlarda,

müşterinin kendi aracına gelen zararlarda, karşı taraf Trafik Sigortasından tahsil edilecek tutar düştükten sonra
müşterinin net kusurunun 1500 TL üzerinde olması ve sigorta şirketi tarafından atanan eksperin onayladığı
onarım süresinin 48 saati aştığı durumlarda,
• Sigorta Şirketi anlaşmalı yetkili veya özel servislerine gidilmiş ise, azami 7 gün yılda 1 kez
• Sigorta Şirketi ile anlaşmasız servislere gidilmiş olay başına azami 4 gün ve yılda 1 kez
48 saat altındaki onarımlar için ikame araç hizmet organizasyonu yapılamaz.
Eksper kararı; eksper ile görüşülerek tespit edilecek olup, ikame araç süresi, tamir süresini aşmayacak şekilde
organize edilecektir.
Hizmet talebinde bulunulduğunda, Poliçenin hangi Sigorta Şirketinde olduğu bilgisi, Aracın çekildiği servis, Hasar
Dosya Numarası, Hasar Dosyasındaki Eksper Ad/Soyad, Aracın tamir edildiği servisin iletişim detayları ibraz
edilmek zorundadır.
İkame araç talebinin, hizmet merkezine iletilmesinin akabinde, en geç 1 (bir) iş günü içinde değerlendirme
yapılıp Hizmet onay ya da reddi, hizmet merkezi yetkilileri tarafından müşteriye iletilecektir.
Talebin rededilmesi durumunda, müşteri hizmet merkezi yetkilileri tarafından aranarak, talebin red edilme
sebepleri açıklanacaktır.
Talebin onaylanması durumunda ise; müşteri hizmet merkezi yetkilileri tarafından aranarak, onaylanan süre ve
hizmet şartları iletilecektir. Asistans Firma tarafından, Anlaşmalı Araç Kiralama firması üzerinden araç tahsisi
yapılacak ve araç tahsisi sırasında araç kiralama firması tarafından istenen her türlü bilgi, belge, müşteri
tarafından sağlanacaktır. Araç kiralama firmasının talep ettiği bilgi ve belgelerin müşteri tarafından
sağlanamaması durumunda, araç tahsisi yapılmayacaktır.
Müşterinin kendi insiyatifi ile araç kiralayarak ödeme yaptığı ve akabinde ücret talebinde bulunduğu vakalar
kapsam dışıdır.
Hizmet talebinin, işbu sözleşme kapsamında tahsis edilen hizmet hattı üzerinden, asistans firmasına iletilmesi
gerekmektedir. Hizmet hattı dışında yapılan her türlü organizasyon ve ödeme kapsam dışı olup, oluşabilecek
her türlü müşteri memnuniyetsizliği müşterinin kendi sorumluluğundadır.
İkame Araç Özel Şartlar:
– Hususi kullanımda olan binek araçlar kapsamda olup, ruhsatında şirket adına kayıtlı araçlar ikame araç paketi
kapsamında değildir.
– Tek taraflı kazalar, Pert araç ve çalınma hasarları kapsam dışındadır.
– Aracın anahtarının çalınması, kaybolması ve yedek anahtarın olmaması sebebiyle aracın kullanılamaması
durumu kapsam dışındadır,
– Arıza hali kapsam dışındadır.
– Tahsis edilecek araç, araç kiralama firmasının filosunda müsait olan C sınıfı araçlardan (Renault Fluence, Opel
Astra, Ford Focus, Hyundai Accent Blue…benzeri) biri olacaktır. Daha yüksek sınıf araç talep edilmesi
durumunda, oluşacak fark ücreti müşteri tarafından karşılanacaktır. Fark ücreti müşteri tarafından araç
kiralama firmasına ödenecektir.
– İkame araç, aracın tamir edildiği servisin bulunduğu ya da müşterinin ikamet il ve ilçe merkezinde km sınırı
olmaksızın ücretsiz teslim edilecek ve teslim alınacaktır. Müşterinin il ve ilçe merkezleri dışında, teslimat talep
etmesi durumunda, fark ücreti oluşacak olup, bu ücret müşteri tarafından araç kiralama firmasına ödenecektir.
– Müşterinin ibraz ettiği her türlü belge ve hasar oluş şekli ve hasar talep dilekçesi orijinal kopya olarak ibraz
edilmek zorundadır.
– Müşteri ve kiralama firmasının ikili iletişiminden kaynaklı yanlış anlaşma..vb durumlardan kaynaklı
memnuniyetsizlerden, iletişimin tarafları sorumludur.

F) ÖZEL ŞARTLAR
1. Hizmet talebi halinde Asistans firmasının sorumluluğu, tazminat veya menfaat talep eden Sigortalının poliçesinin bağlı
olduğu sigorta genel ve özel şartlarında yazılı yükümlülerini yerine getirmesi şartı ile geçerlidir.
2. Müşteri işbu sözleşme kapsamındaki talebi için;
a. Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır,
b. İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için en kısa sürede Hizmet Hattına ulaşacaktır.
c. Hizmet Hattına hizmetin sağlanması için gerekli tüm bilgileri temin edecektir.
d. Müşteri, Asistans Firması adına 3. Şahıslara hiçbir ödeme taahhüdünde bulunmayacaktır.
e. Asistans firması işbu sözleşmede yazılı olmayan geri ödeme taleplerinden sorumlu değildir.

f. Asistans firması, eğer sigortalının aynı şartları kapsayan ve bu sözleşmeden daha önce tanzim edilmiş ve halen yürürlükte
bulunan başka Poliçesinin var olduğu durumlarda işbu sözleşmede yazılı hiçbir hizmet ya da maliyetten sorumlu
olmayacaktır.
g) Asistans firması, hizmet vermek durumunda olduğu zaman olağandışı iklim koşulları, hizmetin ulaştırılacağı yerin sosyal,
ekonomik ve güvenlik şartları gibi hizmetin sağlanmasını güçleştiren şartlarda, hizmetin sağlanması için elindeki imkanlar
ölçüsünde azami çabayı gösterecektir.
3. Olayın meydana geldiği yer Sigorta poliçesinin kapsamında yer alan coğrafi bölge dışındaysa hizmet verilemez.
4. Hizmetlerin, işbu sözleşmede yer alan hizmet limitleri aşan kısmı müşteri tarafından karşılanacaktır.
5.Hizmet talebinin işbu sözleşmede yer alan hizmet koşullarının kapsamı dışında kaldığı durumlarda, müşterinin talebi ile
yapılan organizasyonlarda ortaya çıkan hizmet bedelleri Sigortalı tarafından karşılanacaktır.
6. Poliçe kapsamına girmeyen hasar durumlarında, asistans paketi devreye giremez.
7. Sigortalının, doğrudan doğruya kendisinin ödediği masrafları geri alma hakkı olmayacaktır.
8. Hukuki kurallara ve ahlaki prensiplere uygun olmayan hizmet taleplerinin rededilme hakkı saklıdır.
9. Asistans firması, hizmet verdiği durumlarda verdiği hizmetler ölçüsünde sorumludur; hizmetlerin verilişinden önce veya
sonra meydana gelmiş hasarlardan sorumlu tutulamaz.
10. Sigortalının poliçesinde, işbu sözleşmeden bahsi geçen hizmetlerin yer alması durumunda, Asistans Paketi devreye
girmeyecektir. Sigortalının poliçedeki asistans haklarını kullanması ve teminat limitlerini doldurması akabinde, işbu
sözleşmede yer alan asistans hizmetlerini kullanabilecektir.
11. Aşağıdaki nedenlerden ileri gelen hasarlar sonucu yapılacak hizmet talepleri kapsam dışıdır:
a) Kötü niyetli eylemler, isyan, iç savaş, yabancı düşman hareketleri vb olaylar sonucu doğan kazalar,
b) Oto poliçesi kapsamında olanlar hariç afet ve çevresel kazalar,
c) Kasten veya Sigortalı’nın bir suça iştiraki veya hileli hareketleri,
d) Her türlü araba yarışına, ralli..vb denemelere veya gösterilere iştirak,
e) Sigortalı’nın herhangi bir kavga / dövüşe karışması.
f) Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen iyonizasyon radyasyonları ya da radyoaktif bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı
nükleer bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif, zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak
ileri gelen zararlar
g) Mahalli mercilerin izin vermediği süreç dahilindeki müdahaleler.
h) Olağandışı iklim koşullarından dolayı hizmet aksamaları.
j) Araç sürücüsünün aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
k) Kaza ve arızaya bağlı olmayan estetik onarımlar, periyodik bakım için geçen süreler.
l) Aracın taşıma kapasitesine ve yük kurallarına uymaması sebebiyle oluşan zararlar
12. İşbu sözleşme kapsamındaki tüm hizmetler yalnızca Müşteri/Sigortalı yani sözleşmede ALICI olarak gözüken kişilerce
kullanılabilir. Hiçbir hak, sigortalı/müşteri tarafından başkalarına devredilemez.